Privatlivspolitik for Diers Klinik ApS – Kunder

Behandling af oplysninger

Diers Klinik indsamler og behandler en række personoplysninger om dig, når du som kunde, kendt donor eller potentiel kunde er i kontakt med klinikken i forbindelse med eller forud for fertilitetsbehandling.

Typer af oplysninger

Diers Klinik indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig som kunde (herunder deponent), kendt donor eller som potentiel kunde:

Almindelige kategorier af personoplysninger

Stamdata, dvs. navn, personnummer, e-mail, hjemmeadresse, telefonnummer samt vægt, højde, ryge-/alkoholvaner, billed-ID, bankoplysninger, beskæftigelse, oplysning om evt. købt/deponeret donorsæd (type og donorvalg), resultat af behandling samt evt. partners navn, cpr.nr, vægt, højde, ryge-/alkoholvaner. Logger du som potentiel kunde ind på vores hjemmeside, behandler vi oplysninger om dit navn og din e-mail.

Særlige kategorier af personoplysninger (“følsomme personoplysninger”)
Race eller etnisk oprindelse, Helbredsoplysninger (patient), herunder journaloplysninger vedr. diverse helbredsforhold, sygdomshistorik, prøvesvar, tests, seksuelle forhold eller orientering i form af oplysning om evt. partner og ægteskabelig status – derved indirekte oplysning om seksuel observans for patient og eventuel partner, genetiske data (blodprøve fra patient/kendt donor i visse tilfælde).

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål

 • Hovedformålet med behandlingen af personoplysningerne er at overholde de standarder, der er fastsat for kvalitet og sikkerhed ved udtagning, testning, forarbejdning, konservering, opbevaring og distribution af sædceller samt assisteret reproduktion med donorsæd. Reglerne er fastsat i EU-direktiv om væv og celler og implementeret i dansk lovgivning i Vævsloven, Vævsbekendtgørelsen, Lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. og Bekendtgørelse om assisteret reproduktion, f.eks.
  • Udredning af alvorlige uønskede hændelser og bivirkninger
  • Overholdelse af regler om antal donorbørn pr. sæddonor
  • Sikring af sporbarhed fra donor til recipient og vice versa
 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder vævsloven, EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
  • Dokumentationspligt.
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen.
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder.
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre.
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder.
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
  • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning.
 • For at kunne administrere login på vores hjemmeside.

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, samt at vi ikke vil kunne foretage behandlingen af dig.

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner (efter forudgående aftale med dig) eller fra laboratorier i forbindelse med testning. Vi behandler de modtagne oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger

I det omfang det er nødvendigt i det konkrete forløb, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere,

 • Myndigheder, når det er påkrævet efter reglerne i vævslovgivningen, lov om assisteret reproduktion og særlovgivning – f.eks. Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsstyrelsen, Sundhedsdatastyrelsen (SEI)
 • Andre fertilitetsklinikker efter forudgående konkret aftale med patienten/deponenten
 • Laboratorier efter forudgående konkret aftale med patienten/deponenten
 • Fragtfirma
 • Videresende e-mail til Diers IVF, der fejlagtigt er sendt til Diers Klinik

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er,

 • I forløbet indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af Databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a), (b) og (c), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af Databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(a), (b), (f), (h) og (i).
 • Forpligtelserne til at indsamle, behandle og videregive personoplysninger i forbindelse med fertilitetsbehandling med donorsæd fremgår bl.a. af Reglerne er fastsat i Lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v., Bekendtgørelse om assisteret reproduktion samt i EU-direktiv om væv og celler og implementeret i dansk lovgivning i Vævsloven og Vævsbekendtgørelsen samt i Børneloven.
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (Journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt Sundhedslovens kap. 9.

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger kan behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere omfatter:

 • Microsoft  – Office 365
 • Donkeypower (CRM-system)
 • Logiva (Sikker mail)
 • JDM (Systemhus)
 • Webbureauet Infoserv ApS (hjemmesidefirma)
 • Laboratorier, aktuelt OUH – Odense Universitetshospital

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål.

Journaloplysninger, herunder helbredsoplysninger, oplysninger om seksuelle forhold og genetiske data samt identifikationsoplysninger og stamdata dvs. kundens navn, personnummer, samt vægt, højde, ryge-/alkoholvaner, billed-ID, e-mail, telefonnummer og hjemmeadresse, oplysning om hvilken donorsæd, der er behandlet med (type og donorvalg), resultat af behandling m.v. opbevares i 30 år efter behandlingen af hensyn til at sikre sporbarhed fra donor til recipient og vice versa, hvilket er et lovkrav, jf. vævslovens § 12 og vævsbekendtgørelsens §§ 16 og 21. Endvidere opbevares i samme periode og efter samme hjemmel oplysninger om partners navn, personnummer, samt vægt, højde, ryge-/alkoholvaner.

Såfremt du har sendt dine personoplysninger til os, men ikke modtager inseminationsbehandling hos os, opererer vi med følgende slettefrister:

 • Personoplysninger på kunder, der ikke møder i klinikken til hverken undersøgelse eller behandling, slettes senest 10 år efter, vi har modtaget oplysningerne.
 • Personoplysninger på kunder, der har været i klinikken til undersøgelse eller lignende, f.eks. skanning, uden at modtage inseminationsbehandling, slettes 10 år efter seneste tilføjelse til journalen, jf. journalbekendtgørelsen.

Der kan opstå tilfælde, hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder

Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Diers Kliniks behandling af dine oplysninger. Du kan til enhver tid benytte dig af rettighederne. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Diers Klinik.

Dine rettigheder er:

 • Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Diers Klinik har pligt til at tage stilling til anmodningen.
 • Ret til sletning
  I særlige tilfælde har du ret til at få oplysningerne slettet inden det tidspunkt, de ellers ville blive slettet på. Diers Klinik har pligt til at tage stilling til anmodningen.
 • Ret til begrænsning af behandlingen
  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få behandlingen begrænset, må vi fremover kun behandle oplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om rettighederne i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som findes på www.datatilsynet.dk.

Kontakt eller klage

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, udnyttelsen af dine rettigheder, eller ønsker du at klage, er du velkommen til at kontakte os.

Henvendelse kan ske til:
Diers Klinik ApS (CVR 33047991)
Store Torv 8, 3. sal
8000 Aarhus C
Direktør Liza Diers (e-mail: info@diersklinik.dk)
Tlf.: 2022 8587

Medfører dette ikke afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet. Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.

Dato: Version 23.06.2023.